OPŠTI USLOVI

 prikupljanja, korištenja i obrade ličnih podataka kupaca i posjetilaca internet stranice www.vitapur.ba

privrednog društva VITAPUR D.O.O. SARAJEVO

 

1. Uvod.

Privatnost i povjerenje Kupaca su veoma važni za VITAPUR D.O.O. SARAJEVO kao Kontrolora Vaših ličnih podataka. Ovo se odražava na način na koji mi kao Trgovac prikupljamo i obrađujemo podatke kupaca i posjetilaca našeg sajta, kao i drugih lica koja se prijave za učestvovanje u našim promotivnim kampanjama, za dobijanje informacija o aktuelnim ponudama i slično (u daljem tekstu navedena lica zajednički su označena kao Kupci, osim ukoliko je drugačije posebno naglašeno).

 

Kupac se savjetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi donio odluku koje podatke želi da podjeli sa Trgovcem.

 

Prilikom kupovine proizvoda posredstvom internet stranice www.vitapur.ba ili u našim maloprodajnim objektima Trgovac će prikupljati od Kupaca određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Trgovac će takođe, na osnovu saglasnosti, prikupljati lične podatke lica koja se dobrovoljno prijave za učešće u našim promotivnim kampanjama ili za dobijanje informacija o aktuelnim ponudama proizvoda. Marketinški alati koje Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka koristi, mogu biti e-mail, sms, mms, poruke preko aplikacija (kao npr.Viber) ili štampani materijal.

 

Sve aktivnosti Trgovca u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Kupca biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.) – dalje „Zakon“)  i drugim važećim propisima. Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom prodaje proizvoda, za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući način predstavili našu ponudu proizvoda.

 

Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka podliježe odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.

 

Imate pravo da u skladu sa čl. 24. i 25. Zakona od Kotrolora zahtjevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 27. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 30. Zakona.

 

Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 30. Zakona podnesete prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

 

Sve navedeno u ovim opštim uslovima primjenjuje se u svim marketinškim aktivnostima društva Vitapur, uključujući, a ne ograničavajući se i na aktivnosti za članove Vitapur Kluba.

 

2. Pravila o zaštiti privatnosti.

Trgovac poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti privatnost i poverljivost ličnih podataka osoba koje se registruju ili na drugi način povežu sa Trgovcem.

 

a) Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe. Kako bismo izvršili ugovor o kupoprodaji koji biste sa nama zaključili, kao i kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim uslugama i ponudama naših proizvoda, uz Vašu izričitu saglasnost koju nam dajete zaključenjem ugovora o kupoprodaji ili korištenjem našeg sajta, ili na drugi pogodan način, možemo prikupljati sljedeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime, adresu, broj telefona, email adresu, IP adresu, ime i prezime lica koje označite kao primaoca pošiljke, odnosno proizvoda koje ste od nas kupili, datum rođenja, u slučaju plaćanja čekovima, podatke sadržane na čeku, broj tekućeg računa u slučaju plaćanja platnom karticom, podatke o ostvarenoj email ili telefonskoj komunikaciji, podatke o tome na koji način ste stupili u kontakt sa nama, podatke o vašim narudžbama i izdatim računima te podatke o eventualnim reklamacijama koje ste nam uputili.

 

Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti.

 

U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan u cilju realizacije prodaje naših proizvoda, zadržavamo pravo da odbijemo da Vam iste prodamo.

 

U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa, niti na to da odbijemo da Vam određeni proizvod prodamo.

 

Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namjene osim za one za koje ste dali izričitu saglasnost.

 

Korištenjem našeg sajta, smatra se da ste u potpunosti upoznati i dali saglasnost na prikupljanje podataka u skladu sa ovim Opštim uslovima, osim ukoliko nas drugačije ne obavjestite.

 

Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao i bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocjenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primjeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz Zakona, kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.

 

Ovim putem želimo da Vas obavjestimo da će Trgovac, na osnovu Vaše saglasnosti koju nam prihvatanjem ovih Opštih uslova dajete, sa Vama vršiti prilagođeno komuniciranje koje u sebi sadrži odlike profilisanja. Ovo komuniciranje možemo raditi preko različitih kanala komuniciranja (putem emaila, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obaveštenja putem pretraživača, informacija na internet stranici, socijalnim mrežama, poruke preko aplikacija kao napr. Viber), korištenjem onih vrsta podataka koje ste sa nama podijelili.

 

Ovakav način komuniciranja ćemo koristiti jer želimo da Vam predstavimo najbolje ponude, prilagođene Vašim potrebama, te stoga Vašom saglasnošću oblikujemo Vaš profil, koji je osnova za prilagođeno komuniciranje. Na osnovu tog korisničkog profila može zavisiti kakve sadržaje i ponude ćete primati od nas:

-          Kakve ponude ćete primiti  (kupci s većim brojem ili učestalim narudžbama po pravilu dobijaju bolje ponude);

-          Koliko često ćemo vam slati obavještenja i preko kojih kanala komunikacije.

 

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na email adresu [email protected] .

 

Ako želite pristup do nepersonalizovanog email obavještavanja i ne želite personalizovane (prilagođene) email novosti, na nepersonalizovano obavještavanje se možete prijaviti putem emaila [email protected] .

 

b) Treće strane.

Trgovac neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične podatke bilo kome bez vaše izričite dozvole, osim

(i)                   ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako bi dobili pristup željenim uslugama i

(ii)                  ukoliko smo na to obavezani zakonskm propisima ili odlukama nadležnih organa.

 

Kupac ovim putem daje izričitu saglasnost da Trgovac njegove lične podatke neophodne za identifikaciju (ime, prezime, adresu, adresu za isporuku, podatke o primaocu, email adresu i broj telefona) može dostaviti trećim licima, a u cilju izvršavanja ugovora, odnosno isporuke proizvoda koje je Kupac kupio. Trgovac će preduzeti sve razumne napore da obezbjedi da navedena Treća lica koja se smatraju obrađivačima podataka navedene podatke koriste isključivo u svrhe radi koje su im učinjeni dostupnima.  

 

S vremena na vrijeme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu Vaših ličnih podataka, no ne smiju ih koristiti ni u koju drugu svrhu.

 

U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvijek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa.

 

Vaši lični podaci neće se iznositi van Bosne i Hercegovine osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom i da za takvo prenošenje podataka postoji razumna svrha uslovljena ovim Opštim uslovima.

 

c) Ažuriranje Vaših ličnih podataka.

Trgovcu kao Kontroloru će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni.

 

Ukoliko želite izmjeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to možete učiniti:

-        pisanim putem na adresu VITAPUR D.O.O. Sarajevo, Grbavička br. 4, Novo Sarajevo, sa naznakom „za zaštitu podataka o ličnosti“;

-        dolaskom u neki od naših maloprodajnih objekata,

-        putem telefona broj 033 975 998 ili;

-        putem emaila [email protected].

 

Nakon što primimo Vaš zahtjev za brisanjem ličnih podataka, nećemo više čuvati ni jedan Vaš lični podatak, osim ako je drugačije određeno propisima koji se primenjuju u Bosni i Hercegovini. Preciznije, na Vaš zahtjev, mi ćemo iz naše baze podataka ukloniti sve Vaše lične podatke koje ste nam dostavili, osim podataka koje moramo čuvati radi realizacije ugovora o kupoprodaji robe i dokazivanja davanja saglasnosti za obradu, ukoliko ste isti sa nama zaključili. Podatke koji su neophodni radi realizacije prodaje i ispunjenja zakonskih obaveza koje iz toga proizilaze, čuvaćemo u rokovima predviđenim važećim propisima, nakon čega ćemo ih izbrisati. Sve ostale podatke koji nisu potrebni u cilju realizacije ugovora, već se koriste isključivo u marketinške svrhe ćemo bez odlaganja obrisati.

 

d) Sigurnost.

Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka i u posebno obezbjeđenim ormarima. Trgovac kao Kontrolor Vašim podacima će preduzeti sve mjere sigurnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka. Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.

 

3. Objavljivanje izmjena Opštih uslova.

Sve izmjene ovih Opštih uslova Trgovac će blagovremeno istaći na svojoj internet stranici, u svim svojim maloprodajnim objektima i/ili Vam dostaviti na Vašu e-mail adresu, a prije stupanja na snagu tih izmjena.

 

Kao i obično, ako se ne slažete s izmjenama Opštih uslova, uvijek imate opciju da zahtjevate brisanje Vaših ličnih podataka iz naše baze.

 

4. Način na koji nas možete kontaktirati.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahtjeve u vezi sa Vašim ličnim podacima koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga pitanja o Vitapur proizvodima i aktuelnim ponudama možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:

-          lično u našim maloprodajnim objektima;

-          pisanim putem na adresu VITAPUR D.O.O. Sarajevo, Grbavička br. 4, Novo Sarajevo

-          putem telefona broj 033 975 998

-          putem maila [email protected]

 

5. Završne odredbe.

Na sve što nije definisano ovim Opštim uslovima, primjenjivaće se Zakon o zaštiti ličnih podataka i drugi propisi važeći u Bosni i Hercegovini.

 

Ovi Opšti uslovi donjeti su i objavljeni na internet stranici www.vitapur.ba dana 16.08.2022. godine, a stupaju na snagu i primjenjuju osmog dana od dana objavljivanja.

 

Ovi Opšti uslovi dostupni su u svim maloprodajnim objektima Vitapur D.O.O. Sarajevo.